Otvorený list medicínskej riaditeľke ProCare

Autor: Filip Pastorek | 13.12.2016 o 19:06 | (upravené 4.2.2017 o 20:12) Karma článku: 11,37 | Prečítané:  4020x

Otvorený list o tom ako ProCare podmieňuje objednania pacienta na lekárske vyšetrenia zakúpením kartového programu osobnej starostlivosti / predtým kartový program celoročnej zdravotnej starostlivosti.

Vážená pani MUDr. Ivana Revayová, MPH, MBA!

Kontaktujem Vás ako pacient ProCare prostredníctvom tohto otvoreného listu adresovaného Vám ako medicínskej riaditeľke firmy ProCare, a. s., nakoľko iba tak je isté, že sa danej veci verejného pacientského záujmu budete priamo venovať ako pracovníčka v managemente tejto firmy a nebudete tým poverovať koncových pracovníkov, ktorí dookola omieľajú to isté: „Bez kartového programu Vás proste k lekárovi objednať nevieme.“! Taktiež by som Vás rád informoval, že celú záležitosť už rieši Úrad Bratislavského samosprávneho kraja – odbor zdravotníctva, ktorý Vám v minulosti už udelil pokutu.

Viď medializácia danej problematiky:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1819816_procare-tvrdi-ze-poplatky-uz-nevybera-skrytou-kamerou-sme-zistili-opak

http://www.tvnoviny.sk/domace/1807660_liecit-by-mali-bezplatne-realita-je-ina-procare-hrozi-pokuta

http://www.tvnoviny.sk/domace/1804194_ludia-sa-stazuju-ze-musia-platit-u-lekara.-skumali-sme-ako-to-realne-funguje

Názorne vidíte vo viacerých odvysielaných reportážach TV Markíza, že objednať sa na lekárske vyšetrenie bez poplatku možné nie je. Prečo toto robíte ???!!!??? Čo tým sledujete? Všetko čo bolo v médiách doposiaľ odvysielané je založené na čistej pravde, nakoľko všetko je preukázané na skrytých záberoch figurantov, ktorí sa chceli objednať osobne na recepcii ProCare bez poplatku ako odporúčate, keď pacient nechce platiť za objednanie a neobjednali ste ich ani osobne na recepcii !!!

Otvorený list Vám adresujem v súvislosti s  nelegitímnym vyberaním nezákonných poplatkov v spojitosti s objednávacím procesom súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a to konkrétne v zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Zdôrazňujem, že neoddeliteľnou súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas v zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z..

Polikliniky ProCare sú zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti všetkých zdravotných poisťovní.

Spoločnosť SI Medical, s. r. o. (NsP ProCare Medissimo) a spoločnosť ProSanus, a. s. (ProCare Central) sú zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ZP Dôvera, ktorá lekárske vyšetrenia v mojom prípade plne uhradila.

Konkrétne môj otvorený list smeruje voči poliklinike ProCare Central (ProSanus, a. s.) a NsP ProCare Medissimo (SI Medical, s. r. o.) v súvislosti s vytváraním nezákonnej poplatkovej bariéry v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá je v danom prípade plne hradená z finančných zdrojov verejného zdravotného poistenia, nakoľko ProCare Central (ProSanus, a. s.) a NsP ProCare Medissimo (SI Medical, s. r. o.) sú zmluvné zdravotnícke zariadenia zdravotnej poisťovne Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., ktorej som ja poistencom a ktorá za mňa poskytnutú zdravotnú starostlivosť ako jej poistenca plne hradí.

Boli odomňa nezákonným spôsobom pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z finančných zdrojov verejného zdravotného poistenia, vybrané tieto poplatky v súvislosti s objednávacím procesom súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z., ktorý je súčasťou úhrady vyšetrenia zdravotnou poisťovňou a za objednanie podľa tohto ustanovenia peniaze pýtať nesmiete.

Pacient je vydieraný neposkytnutím zdravotnej starostlivosti v prípade neuhradenia poplatku za objednanie. Celkom ste ma (firma) neoprávnene ošklbali o 365,00 EUR !!!

V súvislosti s týmto otvoreným listom sa právne opieram o ustanovenia zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého predmetom právnej úpravy je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane výkonu štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.

V zmysle ustanovenia § 11, odsek 1.) zákona č. 576/2004 Z. z. má každý právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V zmysle ustanovenia § 11, odsek 3.) zákona č. 576/2004 Z. z. nesmie byť osoba s súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

Podľa § 11, odsek 4.) zákona č. 576/2004 Z. z. môže každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona, najmä v súvislosti s ustanovením § 9, odsek 2.) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

V neposlednom rade v zmysle ustanovenia § 11, odsek 5.) zákona č. 576/2004 Z. z. v žiadnom prípade nesmie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postihovať osobu alebo ju inak znevýhodňovať preto, že táto osoba si uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

V zmysle ustanovenia § 13, písmeno c) zákona č. 576/2004 Z. z. sa za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti považuje aj spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia.

Taktiež sa právne opieram o ustanovenia zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorého predmetom právnej úpravy je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti1) uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia2) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi3) a úhrady za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.4)

1) § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.

§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4) § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.
V zmysle ustanovenia § 3, odsek 2.) zákona č. 577/2004 Z. z. sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú aj zdravotné výkony:

a) vedúce k zisteniu choroby

b) poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3

Spoločnosť SI Medical, s. r. o. (NsP ProCare Medissimo) a spoločnosť ProSanus, a. s. (ProCare Central) sú zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ZP Dôvera, ktorá lekárske vyšetrenia plne uhradila.

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. je neoddeliteľnou súčasťou zdravotného výkonu aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.

V zmysle ustanovenia § 44, odsek 1.) zákona č. 577/2004 Z. z. poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona.

30) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.

Prečo ProCare objednáva k nezmluvným lekárom bez kartového programu a k zmluvným iba s kartovým programom?

Pokiaľ sa chce pacient objednať do nejakého zdravotníckeho zariadenia ProCare k lekárovi, ktorý nemá uzatvorený zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta, tak ProCare nepodmieňuje objednanie a poskytnutie zdravotnej starostlivosti zakúpením kartového programu celoročnej zdravotnej starostlivosti a pacient si uhradí iba poskytnutie zdravotnej starostlivosti, avšak je to iba zopár nezmluvných ambulancii, ktoré nemajú zmluvu so ZP.

Je zrejmé, že zdravotná poisťovňa nezaplatí za 15 min vyšetrenie 50,00 EUR ako pacient u nezmluvného lekára, ale podstatne menej / približne 5 EUR, zjavne preto sa ProCare rozhodol si to kompenzovať nezákonnými poplatkami za manažment klienta v súvislosti s činnosťou komplexného manažmentu klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Sieti zdravotníckych zariadení ProCare, ktorého úlohou je „vykonávať rezervácie voľných termínov poskytnutia zdravotnej starostlivosti Klientovi a v mene Klientov vykonávať objednávky Klientov na poskytnutie Zdravotnej starostlivosti podľa I. článku Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. je neoddeliteľnou súčasťou zdravotného výkonu aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.

V zmysle ustanovenia § 44, odsek 1.) zákona č. 577/2004 Z. z. poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona.

30) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.

V zmysle V. článku, odsek 1.) Všeobecných podmienok (ďalej len „Podmienky“) poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení ProCare – verzia PC042015, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou /nezákonným spôsobom/ uzatvorenej Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo dňa 24. 08. 2015 sa jasne hovorí, že poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa Klienta uzatvorenú zmluvu podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) nesmie požadovať od poistenca úhradu na základe verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením“.

V zmysle V. článku, odsek 2.) Všeobecných podmienok (ďalej len „Podmienky“) poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení ProCare – verzia PC042015, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou /nezákonným spôsobom a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti uzatvorenej/ Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo dňa 24. 08. 2015 sa taktiež hovorí, že poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie Zdravotnej starostlivosti Klientovi úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením“.

Je zrejmé, že objednanie pacienta na vyšetrenie k lekárovi, ktorý nemá uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou prebieha rovnakým spôsobom ako objednanie pacienta na vyšetrenie k zmluvnému lekárovi zdravotnej poisťovne, avšak predsa je tu jeden rozdiel. Vyšetrenie u nezmluvného lekára si prirodzene hradí pacient a ProCare ho k nemu objedná bez potreby kartového programu celoročnej zdravotnej starostlivosti, naopak vyšetrenie u zmluvného lekára za pacienta – v danom prípade za poistenca uhradí jeho zdravotná poisťovňa, lenže ProCare objednanie podmieňuje zakúpením kartového programu celoročnej zdravotnej starostlivosti, ale prečo to vlastne robí?

Je zrejmé, že úhrada zdravotnej poisťovne nie taká vysoká ako úhrada pacienta za vyšetrenie – samoplatcu, preto zjavne ProCare podmieňuje vyšetrenia v zazmluvnených ambulanciách so ZP nezákonnými poplatkami, aby si to nejakým spôsobom vykompenzoval do svojej vysnívanej ceny práce.

Dôkaz vyplýva zo skutočnosti, že pacienta objednajú k nezmluvnému lekárovi bez kartového programu, kde si pacient ako samoplatca zaplatí vyšetrenie a k zmluvnému lekárovi, kde vyšetrenie platí nelukratívnou sumou zdravotná poisťovňa – tak tam pacienta objednanú iba za poplatok.

Uvedenú skutočnosť preukazuje aj fakt, že pokiaľ chce pacient ísť na MR, CT, RTG vyšetrenie – tak stačí, keď si zakúpi za 1,00 EUR kartový program OPEN. Je zrejmé, že ProCare takto koná z dôvodu, že tieto vyšetrenia so honorované zo strany zdravotných poisťovní lukratívnejšou sumou ako napríklad gastroenterologické vyšetrenie, kde ProCare podmieňuje vyšetrenie kartovým program za niekoľko stoviek eur.

Pevne verím, že som vyššie zrozumiteľnou formou vysvetlil, čo je zjavnou podstatou tzv. kartových programov celoročnej zdravotnej starostlivosti.

ProCare, a. s. mi v písomnom stanovisku dňa 05. 02. 2016 a 10. 02. 2016 uviedol, že spoločnosť ProCare, a. s. nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo je v priamom rozpore s I. článkom, odsek 2.) Všeobecných podmienok (ďalej len „Podmienky“) poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení ProCare – verzia PC042015, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou /nezákonným spôsobom a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti/ uzatvorenej Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo dňa 24. 08. 2015, kde sa jasne hovorí, že poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je spoločnosť ProCare.

ProCare, a. s. tvrdí, že kartový program osobnej starostlivosti (predtým celoročnej zdravotnej starostlivosti) nie je podmienkou pri osobnom objednaní sa na vyšetrenie na recepcii polikliniky, čo však nie je pravda, ako dôkaz prikladám hypertextové prepojenie na reportáž TV Markíza, kde sa preukázalo so skrytou kamerou kde sa pacientka chcela objednať osobne na recepcii polikliniky na lekárske vyšetrenie bez kartového programu:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1819816_procare-tvrdi-ze-poplatky-uz-nevybera-skrytou-kamerou-sme-zistili-opak.

Pokiaľ by bolo pravdou, že pri osobnom objednaní sa k lekárovi na recepcii polikliniky sa neplatí, tak potom by sa poplatky nevolali „program osobnej starostlivosti“, keď by sme zobrali tento argument ProCare za legitímny, ale volalo by sa to napríklad program telefonickej starostlivosti.

V danom prípade bádam porušenie zásady rovnakého zaobchádzania (§ 9, odsek 2.) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov - antidiskriminačný zákon) v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z finančných zdrojov verejného zdravotného poistenia vrátane služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré neoddeliteľne patrí aj objednávací proces súvisiaci s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z.

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. je neoddeliteľnou súčasťou zdravotného výkonu aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas, preto nie je možné účtovať poplatok za objednanie sa na vyšetrenie u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Verím, že tento môj list prijmete s pochopením ako prejav vyjasnenia sporných otázok a všetky nedobrovoľne uhradené poplatky bezprostredne vrátite. Už 05. a 10. 02. 2016 som Vám jednoznačne dal najavo, že o žiadne kartové programy záujem nemám, avšak na recepcii poliklinika ma ošetriť bez kartového programu odmietli! Nielen mňa, prebehlo už viacero medializácii o tom ako sa správate k vlastným pacientom za ktorých platí zdravotná poisťovňa a ešte by ste chceli pýtať peniaze aj od pacientov!

 

S úctou nespokojný pacient Filip Pastorek

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Koalícia chce ľuďom prispieť na dovolenky a pôžičky. Hovorí aj o vyšších platoch

Sociálny balíček strán Smer, SNS a Most-Híd začína naberať reálne obrysy.

KOMENTÁRE

Za zvýšenie životnej úrovne v réžii koalície sa nedoplatíme

Maďari dnes dlhujú polovicu záväzku priemerného Slováka.

DOMOV

Dobré ráno: Na Slovensku vyhrávajú leniví a zbabelí politici

Ako si rozoberáme základy demokracie.


Už ste čítali?