ProCare nezákonnými poplatkami za objednanie uhradenými v tiesni obral pacienta o peniaze

Autor: Filip Pastorek | 6.1.2017 o 17:35 | (upravené 7.1.2017 o 14:25) Karma článku: 5,77 | Prečítané:  1808x

Šokujúce odhalenie skutočného prípadu nezákonného vyberania poplatkov od pacienta v tiesni a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti plne hradenej zdravotnou poisťovňou za objednanie poistenca na lekárske vyšetrenia.

Ako som Vás nedávno informoval ohľadom nezákonného vyberania poplatkov za objednanie pacienta k lekárovi v sieti zdravotníckych zariadení ProCare, ktoré sú plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia, ProCare nezákonným spôsobom podmieňuje objednanie pacienta na lekárske vyšetrenia zakúpením tzv. kartového programu celoročnej zdravotnej starostlivosti. Za vyberanie poplatkov mu bola uložená pokuta.

Čítajte:

http://domov.sme.sk/c/20096315/poliklinika-zo-siete-procare-dostala-dvojtisicovu-pokutu.html

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. neoddeliteľnou súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.

V zmysle ustanovenia § 44, odsek 1.) zákona č. 577/2004 Z. z. poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona.

30) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.

Spoločnosť SI Medical, s. r. o. (NsP ProCare Medissimo) a spoločnosť ProSanus, a. s. (ProCare Central) sú zmluvnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ZP Dôvera, ktorá lekárske vyšetrenia plne uhradila.

V zmysle článku č. 2.) Charty práv pacienta ProCare má každý jednotlivec právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby, alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.

V zmysle článku č. 13.) Charty práv pacienta ProCare má každý jednotlivec právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu a má právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.

V zmysle článku č. 14.) Charty práv pacienta ProCare má každý jednotlivec právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe vždy, keď utrpí telesnú, morálnu či psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby.

ProCare tvrdí, že pacienti hradia poplatky dobrovoľne. Pacienti poplatky dobrovoľne nehradia, TV Markíza celú záležitosť objektívne a preukazne zdokumentovala na záberoch skrytej kamery.

Šokujúce zábery na skrytej kamere TV Markíza:

http://www.tvnoviny.sk/domace/1819816_procare-tvrdi-ze-poplatky-uz-nevybera-skrytou-kamerou-sme-zistili-opak

http://www.tvnoviny.sk/domace/1807660_liecit-by-mali-bezplatne-realita-je-ina-procare-hrozi-pokuta

http://www.tvnoviny.sk/domace/1804194_ludia-sa-stazuju-ze-musia-platit-u-lekara.-skumali-sme-ako-to-realne-funguje

Všetci sa môžu objektívne presvedčiť o klamstvách ProCare. Všetko je zdokumentované na faktických záberoch.

ProCare v minulosti už dostal za vyberanie nezákonných poplatkov pokutu:

http://domov.sme.sk/c/20096315/poliklinika-zo-siete-procare-dostala-dvojtisicovu-pokutu.html

ProCare mi v stanovisku zaslanom dňa 04. 01. 2017 uviedol, že je pripravený všetky poplatky vrátiť za predpokladu existencie právneho dôvodu. Preto mu touto cestou preukaznou formou oznamujem právne dôvody nezákonnosti uhradených poplatkov v tiesni a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti plnej hradenej zdravotnou poisťovňou.

Kľúčovým právnym dôvodom (ratio decidenti) je skutočnosť, že poplatky boli uhradené nasilu v tiesni a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti. Objednať sa osobne na recepcii polikliniky bez úhrady poplatku nedá a táto skutočnosť je aj zachytená na skrytej kamere TV Markíza.

http://www.tvnoviny.sk/domace/1819816_procare-tvrdi-ze-poplatky-uz-nevybera-skrytou-kamerou-sme-zistili-opak

Objektívnosť môjho tvrdenia preukazuje absolútne dôkazné bremeno, ktoré je prítomné v preukaznej forme. Ešte pred samotnou úhradou týchto nezákonných poplatkov som viackrát písomne vyjadril absolútny nesúhlas s úhradou takýchto poplatkov. Na moju korešpondenciu zo dňa 04. 02. 2016 a 05. 02. 2016 mi ProCare odpovedal 05. 02. 2016 a 10. 02. 2016 s tým, že ProCare nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

ProCare si sám sebe výrazne protirečí, nakoľko v zmysle článku II. Všeobecných podmienok (ďalej len „Podmienky“) poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení ProCare – verzia PC042015 sa explicitne hovorí – citujem: „Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „Poskytovateľ“, má sa tým na mysli spoločnosť ProCare.

ProCare samo o sebe preukazne nevie kto a čo vlastne je.

To, že firma ProCare, a. s. v skutočnosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti preukazuje registrácia na VÚC – viď dôkaz: https://www.e-vuc.sk/poliklinika-einsteinova-bratislava-petrzalka-procare-a.s..html?page_id=61733

Obsahom služieb týchto nezákonných poplatkov v zmysle v tiesni a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti uzavretej Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť komplexného manažmentu klienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v Sieti zdravotníckych zariadení ProCare, ktorého úlohou je „vykonávať rezervácie voľných termínov poskytnutia zdravotnej starostlivosti Klientovi a v mene Klientov vykonávať objednávky Klientov na poskytnutie Zdravotnej starostlivosti podľa I. článku Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. neoddeliteľnou súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.

V zmysle ustanovenia § 44, odsek 1.) zákona č. 577/2004 Z. z. poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa tohto zákona.

30) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.

Takto uzatvorená zmluva je z právneho hľadiska neplatná jednak z procesno-právneho hľadiska ako aj z hmotno-právneho hľadiska.

Procesno-právna nezákonnosť: poplatky boli vybrané v tiesni a pod hrozbou zdravotnej starostlivosti. Argument ProCare, že sa jednalo o dobrovoľnú úhradu je právne irelevantný, nakoľko ja som písomnou / preukaznou formou pred nasilu úhradených poplatkov vyjadril jednoznačný nesúhlas. Keďže mi bolo vyhrážané neposkytnutím zdravotnej starostlivosti, musel som v tiesni poplatky zaplatiť.

Hmotno-právna nezákonnosť: za vykonávanie rezervácie voľných termínov poskytnutiazdravotnej starostlivosti Klientovi a v mene Klientov vykonávať objednávky Klientov na poskytnutie Zdravotnej starostlivosti podľa I. článku Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemožno v zmysle § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. a § 44, odsek 1.) zákona č. 577/2004 Z. z. pýtať od poistenca peniaze.

V zmysle článku II. Všeobecných podmienok (ďalej len „Podmienky“) poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení ProCare – verzia PC042015 sa explicitne hovorí – citujem: „Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „Poskytovateľ“, má sa tým na mysli spoločnosť ProCare.

Rovnako argument ProCare, že zákon č. 577/2004 Z. z. sa ich netýka je irelevantný o čom svedčí v minulosti uložená pokuta.

http://domov.sme.sk/c/20096315/poliklinika-zo-siete-procare-dostala-dvojtisicovu-pokutu.html

V zmysle V. článku, odsek 1.) Všeobecných podmienok (ďalej len „Podmienky“) poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení ProCare – verzia PC042015, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou /nezákonným spôsobom/ uzatvorenej Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo dňa 24. 08. 2015 sa jasne hovorí, že poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa Klienta uzatvorenú zmluvu podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.“) „nesmie požadovať od poistenca úhradu na základe verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením“.

V zmysle V. článku, odsek 2.) Všeobecných podmienok (ďalej len „Podmienky“) poskytovania zdravotnej starostlivosti v sieti zdravotníckych zariadení ProCare – verzia PC042015, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou /nezákonným spôsobom a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti uzatvorenej/ Zmluvy o zabezpečovaní služieb a o manažmente pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zo dňa 24. 08. 2015 sa taktiež hovorí, že „poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie Zdravotnej starostlivosti Klientovi úhradou nad určenú spoluúčasť poistenca podľa zákona č. 577/2004 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie, ani iným plnením“.

ProCare si sám sebe protirečí aj vo vyššie uvedených článkoch Všeobecných obchodných podmienok, nakoľko sám v nich uvádza, že ProCare ako Poskytovateľ nesmie od poistenca požadovať úhradu a podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti poplatkami a pritom poplatky vyberá.

Pokiaľ by bolo pravdou, že pri osobnom objednaní sa k lekárovi na recepcii polikliniky sa neplatí, tak potom by sa poplatky nevolali „program osobnej starostlivosti“, keď by sme zobrali tento argument ProCare za legitímny, ale volalo by sa to napríklad program telefonickej starostlivosti.

V danom prípade bádam porušenie zásady rovnakého zaobchádzania (§ 9, odsek 2.) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov - antidiskriminačný zákon) v dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z finančných zdrojov verejného zdravotného poistenia vrátane služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, medzi ktoré neoddeliteľne patrí aj objednávací proces súvisiaci s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z.

 

Záverom predpokladám, že ma ProCare snáď nechce presviedčať o tom, že som poplatky hradil nebodaj dobrovoľne. Ešte pred ich úhradou som ProCare písomne kontaktoval s tým, že poplatky hradiť zásadne odmietam. Objektívnosť a právnu oporu nezákonnosti vyberania poplatkov potvrdzuje uložená pokuta.

Aj týmto dávam ProCare na vedomie, že poplatky boli odomňa vybrané nasilu v tiesni a pod hrozbou neposkytnutia zdravotnej starostlivosti a z právneho hľadiska sa preto jedná o bezdôvodné obohatenia. Reakcie pacientov v reportážach TV Markíza len podporujú objektivitu a skutočnosť mojich tvrdení.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Trúbia na ňu, brzdia, pokrikujú. Najstaršia slovenská kamionistka je úkaz

Za volantom je od svojich 55 rokov. Kamiónom precestovala takmer celú Európu a stal sa jej domovom. O zážitkoch napísala knihu.

DOMOV

Šéf UNB: Medirex v univerzitnej nemocnici skončí

Chce, aby zdravotníci boli konfrontovaní s pohľadom iných na ich prácu.

DOMOV

Na Slovensku sú desiatky kryptofariem, ťažil aj Glváč

Hoci ministerstvo financií vydalo usmernenie, podnikateľom to nestačí.


Už ste čítali?