Škandál poisťovne UNIQA s oceňovacími tabuľkami úrazového poistenia

Autor: Filip Pastorek | 4.2.2017 o 21:05 | (upravené 10.6.2017 o 1:01) Karma článku: 7,26 | Prečítané:  2675x

UNIQA poisťovňa, a. s. neoboznamovala v zmysle zákona poistencov v čase uzatvorenia poistnej zmluvy s oceňovacími tabuľkami ako jej to prikazuje legislatíva, závažné nedostatky zistila aj samotná Národná banka Slovenska.

Vážený pán Ing. Martin Žáček, CSc.

Kontaktujem Vás ako generálneho riaditeľa poisťovne UNIQA prostredníctvom tohto otvoreného listu, nakoľko v minulosti ste môj e-mail osobne nevybavili a poverili ste jeho vybavením oddelenie poisťovne voči ktorému samotný podnet smeroval, čiže de facto ste poverili pracovníkov poisťovne, aby prešetrili sami seba. Keďže boli zistené závažné nedostatky poisťovne, dôvodne od Vás ako generálneho riaditeľa poisťovne očakávam zjednanie nápravy.

Zrejme Vás nepoteším zverejnením faktických dôkazov, avšak mali ste možnosť sa so zistenými skutočnosťami autoremedúrne vysporiadať, čo ste však do dnes neurobili a to i napriek skutočnosti, že závažné pochybenia zistila aj samotná Národná banka Slovenka ako nezávislý kontrolný orgán dohľadu nad finančným trhom.

A teraz konkrétne, požadujete odomňa, aby som sa „uskromnil“ s priznaným nárokom na poistné plnenie z poistenia „čas nevyhnutného liečenia“ v percentuálnej výške 10 % (čo je transformačne 70 dní) podľa nejakej oceňovacej tabuľky s ktorou som ja preukazne nevyjadril v čase uzatvorenia  poistnej zmluvy súhlas, keďže som v čase uzatvorenia poistnej zmluvy preukázateľne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami.

Právna opora objektívnej kritiky voči poisťovni:

výsledok šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 03. 05. 2016

e-mail pracovníka poisťovne, pobočka Trenčín zo dňa 21. 08. 2015

Keďže sa jedná o tvorený list, za účelom objektívnej kritiky budem explicitne citovať kľúčové pasáže jednotlivých skutočností.

A) Citujem kľúčové pasáže z výsledku šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 03. 05. 2016:

„ S poukazom na článok 1 bod 17 VPP, ako aj na ustanovenia Poistnej zmluvy sa Národná banka Slovenska domnieva, že oceňovacie tabuľky pre ČNL, na ktoré sa Poisťovňa odvoláva, vrátane prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia, na ktorú sa odvoláva Poistený a aj Poisťovňa, neboli Poistenému poskytnuté v súlade s § 792a odsek 2 písm. a) a § 792a odsek 4 Občianskeho zákonníka, t.j. v čase uzatvárania Poistnej zmluvy a v písomnej forme. Z postupu Poisťovne, ktorý je zachytený obsahom Poistnej zmluvy a VPP v rozsahu týkajúcom sa oceňovacím tabuliek ČNL a prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia je zrejmé, že Poistený nebol oboznámený s ich obsahom, nakoľko výlučne odkaz na webové sídlo nie je prakticky a ani právne možné považovať za dostatočný spôsob na oboznámenie sa alebo súhlas s ich obsahom.*

Z tohto dôvodu sa Národná banka Slovenska domnieva, že chápanie Poisteného týkajúce sa určenia výšky poistného plnenia z ČNL je ovplyvnené informáciami získanými v procese uzatvárania Poistnej zmluvy a informáciami, ktoré si v súlade s ustanoveniami VPP zistil a sú dostupné prostredníctvom webového sídla Poisťovne, ako sú Poisteným uvádzané v podaní a v jeho doplneniach.

Argumentácia Národnej banky Slovenska k problematike oznamovania oceňovacích tabuliek je v celosti a v detaile obsiahnutá v Metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015 k povinnosti poisťovateľa poskytnúť klientovi pred uzatvorením niektorých druhom poistenia oceňovacie tabuľky a k možnostiam jednostrannej zmeny ich obsahu, ktoré je dostupné na webovej stránke Národnej banke Slovenska (www.nbs.sk/dohľad nad finančným trhom/ochrana finančného spotrebiteľa/informácie pre odbornú verejnosť/Stanoviská, odporúčania a metodické usmernenia) (ďalej len „Metodické usmernenie“)." - koniec citácie.

* Nález Ústavného súdu Českej republiky, I.ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013

Ak je v rozpore s odbornou starostlivosťou poskytnutá nesprávna informácia (čo i len pracovníka poisťovne) – vtedy si poisťovňa musí nechať pričítať všetky následky. Podľa spotrebiteľských predpisov mám oprávnený právny nárok na náhradu ujmy, pretože ja som dôveroval v pravosť informácii, v uistenie zo strany pracovníka poisťovne, ktorého informácie boli totožné ako informácie uvedené na webovej stránke UNIQA na internete, kde sa u poistného krytia u poistenia ČNL uvádza, že poistné plnenie sa určuje v percentuálnej výške z poistnej sumy podľa DĹŽKY DOBY LIEČENIA ÚRAZU, t. j. bez akéhokoľvek obmedzenia.

I napriek skutočnosti, že Národná banka Slovenska ako nezávislý kontrolný orgán dohľadu nad finančným trhom zistila závažné nedostatky na strane poisťovne v súvislosti s celkovým šetrením môjho prípadu, pracovníci Vašej poisťovne tvrdohlavo hromadia chybu na chybu, pričom pracovníci poisťovne sa už niekoľkokrát sami usvedčili z pochybenia svojim protirečením a prispôsobovaním argumentom v ich prospech.

Vo výsledku šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 03. 05. 2016 sa uvádza, že poisťovňa vo svojom vyjadrení zo dňa 25. 04. 2016 uviedla, že prijala a v súčasnosti aplikuje systémové opatrenia, ktoré umožňujú oboznámenie klienta s obsahom oceňovacích a prepočítavacích tabuliek spôsobom dohodnutým s klientom a v súlade s metodickým usmernení (Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015). V tejto súvislosti si dovolím poznamenať jednoznačné usvedčenia sa pracovníkov UNIQA poisťovne, nakoľko na jednej strane poisťovňa naďalej tvrdí, že som bol v čase uzatvorenia poistnej zmluvy riadne oboznámený s oceňovacími tabuľkami (pričom poisťovňa toto svoje tvrdenie  nevie preukázať) a súčasne poisťovňa Národnej banke Slovenska poslala vyjadrenie zo dňa 25. 04. 2016, kde UNIQA uvádza, že prijala a v súčasnosti aplikuje systémové opatrenia, ktoré umožňujú oboznámenie klienta s obsahom oceňovacích a prepočítavacích tabuliek spôsobom dohodnutým s klientom a v súlade s Metodickým usmernením.

Preto sa Vás pán Žáček ako generálneho riaditeľa poisťovne UNIQA týmto otvorene pýtam, prečo ste prijali systémové opatrenia, keď tvrdohlavo naďalej UNIQA trvá na tom, že som bol riadne v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený s oceňovacími tabuľkami? Veď keď tvrdíte, že všetko ste robili v súlade so zákonom, tak prečo súčasne po zistených závažných pochybeniach ste prijali v súvislosti s oboznamovaním klientov s oceňovacími tabuľkami systémové opatrenia ??? Žeby ste ako poisťovňa klamali?

Musím Vás pán Žáček upozorniť, že uvedené protirečenia pracovníkov UNIQA prináša so sebou určité právne následky a taktiež Vás musím upozorniť, že existuje aj nález Ústavného súdu, ktorý sa v minulosti už meritom danej problematiky zaoberal.

B) Pán Žáček, aby ste náhodou nemali pocit, že nemám pravdu, tak Vám týmto špeciálne pre Vás zasielam aj priamu citáciu celého obsahu kľúčového priameho dôkazu, aby ste sa objektívne mohli sám presvedčiť, že som s oceňovacími tabuľkami v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený jednoznačne a preukázateľne nebol– citujem obsah e-mailu zo dňa 21. 08. 2015 od pána Milana M. – poisťovací manažér pobočky UNIQA Trenčín:

„Dobrý deň, pán Pastorek.

Prikladám Vami požadované oceňovacie tabuľky. Boli nám zaslané až na základe smernice NBS, ktorá prikazuje poisťovniam prikladať ich ku každej úrazovej a životnej poistke.“ – koniec citátu z kľúčového dôkazu.

Poistná zmluva bola uzatvorená 26. januára 2015 so začiatkom poistenia od 27. januára 2015 a oceňovacie tabuľky mi boli až po niekoľkých mojich urgenciách poskytnuté až 21. augusta 2015 - čiže v rozpore s ustanoveniami § 792a odsek 2.) písmeno a) a § 792a odsek 4.) Občianskeho zákonníka ako napokon aj konštatuje samotná Národná banka Slovenska vo výsledku jej šetrenia zo dňa 03. 05. 2016. Zdôrazňujem, že spôsob určenia a výšku poistného plnenia som reklamoval bezprostredne po likvidácii poistnej udalosti, ešte v auguste 2015.

Pán Žáček, potrebujete k vyššie uvedeným skutočnostiam ešte niečo dodať? Ja myslím, že nie. Ale keby ste toho mali náhodou málo, stačí povedať, mám dôkazy doposiaľ uchované „v talóne“, avšak ich zverejnenie by Vás asi veľmi nepotešilo.

Keď som si veľmi matne prešiel minulosť poisťovne UNIQA, tak napríklad UNIQA poisťovňa, a. s. prehrala súdny spor dňa 13. 06. 2016 (Okresný súd BA I. 16C/176/2014), ďalej napríklad 01. 12. 2016 (Okresnú súd Martin 18C/64/2016) a ... .

Taktiež som si prešiel aj mediálnu históriu a žiadna sláva to teda nie je – viď napríklad:

https://bella.blog.sme.sk/c/24983/Zaujimavosti-zo-sobotnajsieho-SME-nieco-k-skandalu-Uniqa.html

https://vyskoc.blog.sme.sk/c/24998/K-uniku-osobnych-udajov-z-poistovne-Uniqa.html

https://pokus.blog.sme.sk/c/138983/Ako-nezrusit-poistku-v-UNIQE.html

Takže pán generálny riaditeľ,

v čase uzatvorenia poistnej zmluvy som preukázateľne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami ako to poisťovniam prikazuje legislatíva, z uvedeného dôvodu som s oceňovacími tabuľkami súhlas nevyjadril a v takomto prípade je UNIQA poisťovňa, a. s. povinná plniť bez akéhokoľvek obmedzenia, keďže v čase uzatvorenia poistnej zmluvy so mnou nebolo zjednané žiadne obmedzenie poistného krytia.

Z právneho hľadiska nemožno od poistenca žiadať, aby sa uspokojil s výškou poistného plnenia obmedzenou rozsahom oceňovacej tabuľky s ktorou nebol v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený, nakoľko zo strany poistenca nemohlo dôjsť k vyjadreniu súhlasu s jej obsahom.

* Nález Ústavného súdu Českej republiky, I.ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013

Predpokladám, že po oboznámení sa s mojim prípad si nebudete naďalej tvrdohlavo myslieť, že som s oceňovacími tabuľkami oboznámený bol, keďže dobre viete, že som s nimi oboznámený v čase uzatvorenia poistenia nebol.

Na druhej strane vôbec nerozumiem prečo vlastne spomínate oceňovacie tabuľky, keďže nikde ich nespomínate.

A) z projekcie úrazového poistenia v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, kde pri popise poistného krytia z poistenia ČNL vyplýva, že nárok na jednorázové plnenie sa určuje v percentuálnej výške z poistnej zmluvy podľa dĺžky doby liečenia úrazu

B) z popisu ČNL ako produktu dostupného na internetovej stránke Poisťovne, v časti s názvom „Dôležité informácie“, kde je uvedené:

Čas nevyhnutného liečenia:

Ak je následkom úrazu spôsobené nevyhnutné liečenia telesného poškodenia trvajúce minimálne 15 dní, vzniká poistenému nárok na jednorázové plnenie v percentuálnej výške z poistnej sumy podľa dĺžky doby liečenia úrazu.“

C) z prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia je jednoznačne zrejmé, že poistné plnenie z poistenia ČNL sa riadi výpočtom práve podľa tejto tabuľky, nakoľko ako prezentujete, výška poistného plnenia závisí podľa dĺžky doby liečenia úrazu

Doba nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na celé týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako celý týždeň.

V zmysle posúdenia Vašim posudkovým lekárom bola doposiaľ zdokladovaná doba nevyhnutného liečenia úrazu v trvaní 205 dní opodstatnená, takže ste povinný mi poskytnúť poistné plnenie v percentuálnej výške 50 % (47 týždňov), keďže ste už priznali 10 %, rozdiel je teda 40 %.

Ak je v rozpore s odbornou starostlivosťou poskytnutá nesprávna informácia (čo i len pracovníka poisťovne) – vtedy si poisťovňa musí nechať pričítať všetky následky. Podľa spotrebiteľských predpisov mám oprávnený právny nárok na náhradu ujmy, pretože ja som dôveroval v pravosť informácii, v uistenie zo strany pracovníka poisťovne, ktorého informácie boli totožné ako informácie uvedené na webovej stránke UNIQA na internete, kde sa u poistného krytia u poistenia ČNL uvádza, že poistné plnenie sa určuje v percentuálnej výške z poistnej sumy podľa DĹŽKY DOBY LIEČENIA ÚRAZU, t. j. bez akéhokoľvek obmedzenia.

V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 1.) sa uvádza: „V poistení času nevyhnutného liečenia (ďalej aj „ČNL“) je poistnou udalosťou úraz, ktorý nastal po začiatku poistenia a spôsobil nevyhnutné liečenie telesného poškodenia trvajúce minimálne 15 dní za splnenia ostatných podmienok týchto VPP ÚP.“

V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 6.) sa uvádza: „Poistiteľ je povinný plniť maximálne vo výške 100 % poistnej sumy dojednanej pre poistenie času nevyhnutného liečenia.“                                                

V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 8.), písmeno a) sa uvádza: „Výšku plnenia v prípade poistnej udalosti stanoví poistiteľ ako percentuálny podiel z dojednanej poistnej sumy, pričom percento plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) určí podľa príslušných Oceňovacích tabuliek s prihliadnutím na skutočnú dobu liečenia.“

Za príslušnú Oceňovaciu tabuľku vzhľadom k tomu, že jej príslušnosť nie je určená VPP úrazového poistenia, je potrebné považovať za príslušnú Oceňovaciu tabuľku výhradne len a len Prepočítavaciu tabuľku času nevyhnutného liečenia vzhľadom na uvádzanú skutočnosť vo VPP ÚP, článok 15.), odsek 8.), písmeno a), keďže sa prihliada na skutočnú dobu liečenia a taktiež aj v súvislosti s VPP ÚP, článok 15.), odsek 6.), nakoľko 100 % je presne dĺžka doby nevyhnutného liečenia úrazu trvajúca presne jeden kalendárny rok, t. j. 52 týždňov v zmysle týchto VPP ÚP.

Záverom by som chcel vyjadriť obrovskú vďaku Národnej banke Slovenska, ktorá veľmi dôkladne sa venovala šetreniu môjho podnetu a taktiež aj za ochranu finančného spotrebiteľa. Výsledok šetrenia môjho podnetu zo dňa 03. 05. 2016 je spracovaný veľmi precízne a vysoko kvalifikovane, preto sa v celom jeho rozsahu pridŕžam argumentácie Národnej banky Slovenska.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Fico spojil Norberta Bödöra s Bonulom, predtým hovoril inak

Zákazky od Bonulu Smer nechce prezradiť.

Dobré ráno

Dobré ráno: Ruskovi za objednávku vraždy spoločníčky hrozí doživotie

Pojednávanie je odročené na február.


Už ste čítali?