Oblastné riaditeľstvo poisťovne UNIQA vyjadrilo plnú podporu poškodenému poistencovi

Autor: Filip Pastorek | 9.2.2017 o 17:38 | (upravené 10.6.2017 o 1:01) Karma článku: 2,19 | Prečítané:  748x

<p>UNIQA poisťovňa, a. s. neoboznamovala v zmysle zákona poistencov v čase uzatvorenia poistnej zmluvy s oceňovacími tabuľkami ako jej to prikazuje legislatíva, závažné nedostatky zistila aj samotná Národná banka Slovenska.</p>

<p style="text-align:justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>Zákon prikazuje poisťovniam poskytnúť oceňovacie tabuľky v čase uzatvorenia poistnej zmluvy a v písomnej forme, inak je poisťovňa s prihliadnutím na právny názor Ústavného súdu Českej republiky povinná plniť bez akéhokoľvek obmedzenia, nakoľko z právneho hľadiska nemohlo dôjsť zo strany poistenca k vyjadreniu jeho súhlasu s obmedzením rozsahu poistného krytia podľa oceňovacích tabuliek, nakoľko s nimi nebol oboznámený v čase uzatvorenia poistnej zmluvy a v písomnej forme v zmysle zákona.</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><strong><span style="color:#0000FF;">Pobočka poisťovne UNIQA v Trenčíne dostala oceňovacie tabuľky až v auguste 2015 </span><span style="color:#FF0000;">(viď nižšie dôkazy / e-mail manažéra pobočky poisťovne zo dňa 21. 08. 2015 a výsledok šetrenia NBS zo dňa 03. 05. 2016)</span><span style="color:#0000FF;">. Poistná zmluva bola uzatvorená v januári 2015 a v tom čase pobočka poisťovne UNIQA v Trenčíne ani nedisponovala oceňovacími tabuľkami ako vyplýva z obsahu e-mailu pracovníka UNIQA zo dňa 21. 08. 2015. </span></strong></p><p style="text-align:justify;">Chcel by som takto verejne vyjadriť obrovskú vďaku za dnešné prejavenie plnej podpory zo strany Oblastného riaditeľstva poisťovne UNIQA. Našťastie sú aj v poisťovniach spravodliví ľudia. Pre objektívnosť prikladám celý e-mail.</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="318169" title="vyjadrenie plnej podpory zo strany Oblastného riaditeľstva poisťovne UNIQA v Trenčíne" datawidth="600" dataheight="825" balign="center" showtext="1" size="big" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/6/44/446856/446856_article_photo_vyjadrenie-podpory-zo-strany-oblastneho-riaditelstva-poistovne-uniqa-v-trencine_900x.jpeg?r=27b3a$, $author$:$$, $original_file_name$:$vyjadrenie podpory zo strany Oblastného riaditeľstva poisťovne UNIQA v Trenčíne.JPG$}"></div><h3 style="text-align:justify;">UNIQA požaduje odomňa, aby som sa „uskromnil“ s priznaným nárokom na poistné plnenie z poistenia „čas nevyhnutného liečenia“ v percentuálnej výške 10 % (čo je transformačne 70 dní) podľa nejakej oceňovacej tabuľky s ktorou som ja preukazne nevyjadril v čase uzatvorenia  poistnej zmluvy súhlas, keďže <span style="color:#FF0000;"><strong><u>som v čase uzatvorenia poistnej zmluvy preukázateľne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami</u></strong></span>. <strong><span style="color:#0000FF;">Z</span><span style="color:#0000FF;">ávažné</span><span style="color:rgb(0, 0, 255);"> nedostatky na strane poisťovne UNIQA</span><strong> <span style="color:#0000FF;">zistila aj samotná Národná banka Slovenka ako nezávislý kontrolný orgán dohľadu nad finančným trhom.</span></strong></strong></h3><p style="text-align:center;"><strong><u>Právna opora objektívnej kritiky voči poisťovni:</u></strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>výsledok šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 03. 05. 2016</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>e-mail pracovníka poisťovne, pobočka Trenčín zo dňa 21. 08. 2015</strong></span></p><p style="text-align:justify;">Keďže sa jedná o tvorený list, za účelom objektívnej kritiky budem explicitne citovať kľúčové pasáže jednotlivých skutočností.</p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>A) Citujem kľúčové pasáže z výsledku šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 03. 05. 2016:</strong></span></p><h3 style="text-align:justify;">„S poukazom na článok 1 bod 17 VPP, ako aj na ustanovenia Poistnej zmluvy sa Národná banka Slovenska domnieva, že oceňovacie tabuľky pre ČNL, na ktoré sa Poisťovňa odvoláva, vrátane prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia, na ktorú sa odvoláva Poistený a aj Poisťovňa, <span style="color:#FF0000;"><strong>neboli Poistenému poskytnuté v súlade s § 792a odsek 2 písm. a) a § 792a odsek 4 Občianskeho zákonníka, t.j. v čase uzatvárania Poistnej zmluvy a v písomnej forme. Z postupu Poisťovne, ktorý je zachytený obsahom Poistnej zmluvy a VPP v rozsahu týkajúcom sa oceňovacím tabuliek ČNL a prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia je zrejmé, že Poistený nebol oboznámený s ich obsahom, nakoľko výlučne odkaz na webové sídlo nie je prakticky a ani právne možné považovať za dostatočný spôsob na oboznámenie sa alebo súhlas s ich obsahom</strong></span><strong>.</strong><span style="color:#FF0000;"><strong>*</strong></span></h3><p style="text-align:justify;"><span style="color:#0000FF;"><strong>Z tohto dôvodu sa Národná banka Slovenska domnieva, že chápanie Poisteného týkajúce sa určenia výšky poistného plnenia z ČNL je ovplyvnené informáciami získanými v procese uzatvárania Poistnej zmluvy a informáciami, ktoré si v súlade s ustanoveniami VPP zistil a sú dostupné prostredníctvom webového sídla Poisťovne, ako sú Poisteným uvádzané v podaní a v jeho doplneniach.</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>Argumentácia Národnej banky Slovenska k problematike oznamovania oceňovacích tabuliek je v celosti a v detaile obsiahnutá v Metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015 k povinnosti poisťovateľa poskytnúť klientovi pred uzatvorením niektorých druhom poistenia oceňovacie tabuľky a k možnostiam jednostrannej zmeny ich obsahu, ktoré je dostupné na webovej stránke Národnej banke Slovenska (</strong></span><a href="http://www.nbs.sk/doh%C4%BEad"><span style="color:#0000FF;"><strong>www.nbs.sk/dohľad</strong></span></a> <span style="color:#FF0000;"><strong>nad finančným trhom/ochrana finančného spotrebiteľa/informácie pre odbornú verejnosť/Stanoviská, odporúčania a metodické usmernenia) (ďalej len „Metodické usmernenie“).</strong></span>" - koniec citácie.</p><h3 style="text-align:justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong><u>* Nález Ústavného súdu Českej republiky, I.ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013</u></strong></span></h3><p style="text-align:justify;"><span style="color:#008000;"><strong>B)</strong> <strong>Pán Žáček, aby ste náhodou nemali pocit, že nemám pravdu, tak Vám týmto špeciálne pre Vás zasielam aj priamu citáciu celého obsahu kľúčového priameho dôkazu, aby ste sa objektívne mohli sám presvedčiť, že som s oceňovacími tabuľkami v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený jednoznačne a preukázateľne nebol</strong><strong>– citujem obsah e-mailu zo dňa 21. 08. 2015 od pána Milana M. – poisťovací manažér pobočky UNIQA Trenčín:</strong></span></p><p style="text-align:justify;">„Dobrý deň, pán Pastorek.</p><p style="text-align:justify;">Prikladám Vami požadované oceňovacie tabuľky. <span style="color:#FF0000;"><strong><u>Boli nám zaslané až na základe smernice NBS, ktorá prikazuje poisťovniam prikladať ich ku každej úrazovej a životnej poistke.</u></strong></span>“ – koniec citátu z kľúčového dôkazu.</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="317783" title="e-mail pracovníka UNIQA, pobočka Trenčín z 21. augusta 2015" datawidth="600" dataheight="825" balign="center" showtext="1" size="big" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/2/44/446312/446312_article_photo_e-mail-pracovnika-uniqa-pobocka-trencin-z-21-augusta-2015_900x.jpeg?r=27b3a$, $author$:$$, $original_file_name$:$e-mail pracovníka UNIQA, pobočka Trenčín z 21. augusta 2015.jpg$}"></div><p style="text-align:justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>Poistná </strong><strong>zmluva bola uzatvorená 26. januára 2015 so začiatkom poistenia od 27. januára 2015 a oceňovacie tabuľky mi boli až po niekoľkých mojich urgenciách poskytnuté až 21. augusta 2015 - čiže</strong> <strong><u>v rozpore s ustanoveniami § 792a odsek 2.) písmeno a) a § 792a odsek 4.) Občianskeho zákonníka</u></strong> <strong>ako napokon aj veľmi správne konštatuje samotná Národná banka Slovenska vo výsledku jej šetrenia zo dňa 03. 05. 2016</strong><strong>. </strong></span><span style="color:#0000FF;"><strong><u>Zdôrazňujem, že spôsob určenia a výšku poistného plnenia som reklamoval bezprostredne po likvidácii poistnej udalosti, ešte v auguste 2015.</u></strong></span></p><p style="text-align:justify;">I napriek skutočnosti, že Národná banka Slovenska ako nezávislý kontrolný orgán dohľadu nad finančným trhom zistila závažné nedostatky na strane poisťovne v súvislosti s celkovým šetrením môjho prípadu, pracovníci Vašej poisťovne tvrdohlavo hromadia chybu na chybu, pričom <strong>pracovníci poisťovne sa už niekoľkokrát sami usvedčili z pochybenia svojim protirečením a prispôsobovaním argumentom v ich prospech</strong>.</p><p style="text-align:justify;">Vo výsledku šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 03. 05. 2016 sa uvádza, že poisťovňa vo svojom vyjadrení zo dňa 25. 04. 2016 uviedla, že prijala a v súčasnosti aplikuje<span style="color:#0000FF;"> <strong><u>systémové opatrenia</u></strong></span>, ktoré umožňujú oboznámenie klienta s obsahom oceňovacích a prepočítavacích tabuliek spôsobom dohodnutým s klientom a v súlade s metodickým usmernení (Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015). <strong><span style="color:#0000FF;">V tejto súvislosti si dovolím poznamenať jednoznačné usvedčenia sa pracovníkov UNIQA poisťovne, nakoľko na jednej strane poisťovňa naďalej tvrdí, že som bol v čase uzatvorenia poistnej zmluvy riadne oboznámený s oceňovacími tabuľkami </span><span style="color:#FF0000;">(<u>pričom poisťovňa toto svoje tvrdenie  nevie preukázať</u>) </span><span style="color:#0000FF;">a súčasne poisťovňa Národnej banke Slovenska poslala vyjadrenie zo dňa 25. 04. 2016, kde UNIQA uvádza, že prijala a v súčasnosti aplikuje systémové opatrenia, ktoré umožňujú oboznámenie klienta s obsahom oceňovacích a prepočítavacích tabuliek spôsobom dohodnutým s klientom a v súlade s Metodickým usmernením</span>.</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#0000FF;"><strong>Preto sa Vás pán Žáček ako generálneho riaditeľa poisťovne UNIQA týmto otvorene pýtam, prečo ste prijali systémové opatrenia, keď tvrdohlavo naďalej UNIQA trvá na tom, že som bol riadne v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený s oceňovacími tabuľkami?</strong> </span><strong>Veď keď tvrdíte, že všetko ste robili v súlade so zákonom, tak prečo súčasne po zistených</strong> <strong>závažných pochybeniach ste prijali v súvislosti s oboznamovaním klientov s oceňovacími tabuľkami systémové opatrenia ???</strong> <span style="color:#FF0000;"><strong>Žeby ste ako poisťovňa klamali?</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#0000FF;"><strong>Musím Vás pán Žáček upozorniť, že uvedené protirečenia pracovníkov UNIQA prináša so sebou určité právne následky a taktiež Vás musím upozorniť, že existuje aj nález Ústavného súdu, ktorý sa v minulosti už meritom danej problematiky zaoberal.</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><strong>Pán Žáček, potrebujete k vyššie uvedeným skutočnostiam ešte niečo dodať? </strong>Ja myslím, že nie. Ale keby ste toho mali náhodou málo, stačí povedať, mám dôkazy doposiaľ uchované „v talóne“, avšak ich zverejnenie by Vás asi veľmi nepotešilo.</p><p style="text-align:justify;">Keď som si veľmi matne prešiel minulosť poisťovne UNIQA, tak napríklad <strong>UNIQA poisťovňa, a. s. prehrala súdny spor dňa 13. 06. 2016 (Okresný súd BA I. 16C/176/2014), ďalej napríklad 01. 12. 2016 (Okresnú súd Martin 18C/64/2016) a ...</strong> .</p><p style="text-align:justify;">Predpokladám, že po oboznámení sa s mojim prípad si nebudete naďalej tvrdohlavo myslieť, že som s oceňovacími tabuľkami oboznámený bol, keďže dobre viete, že som s nimi oboznámený v čase uzatvorenia poistenia nebol. <span style="color:#FF0000;"><strong>Táto skutočnosť vyplýva hneď z dvoch dôkazných bremien:</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;"><strong>a)</strong></span><span style="color:#FF0000;"><strong> obsah poistnej zmluvy, z ktorého jednoznačne vyplýva, že v čase uzatvorenia poistnej zmluvy som nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami </strong><strong>(viď výsledok šetrenia NBS zo dňa 03. 05. 2016 ako nezávislého kontrolného orgánu dohľadu nad finančným trhom)</strong></span></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#000000;"><strong>b)</strong></span><span style="color:#FF0000;"><strong> z e-mailu manažéra pobočky UNIQA v Trenčíne zo dňa 21. 08. 2015, v ktorom zo strany pobočky poisťovne bola jednoznačne potvrdená skutočnosť, že </strong><strong>oceňovacie tabuľky boli pobočke UNIQA v Trenčíne zaslané až v auguste 2015 a poistná zmluva bola uzatvorená v januári 2015, čiže <u>v čase uzatvorenia poistnej zmluvy som nesporne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami ako to poisťovniam prikazuje legislatíva</u></strong></span></p><p style="text-align:justify;">Takže pán generálny riaditeľ,</p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#0000FF;"><strong>v čase uzatvorenia poistnej zmluvy som preukázateľne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami ako to poisťovniam prikazuje legislatíva</strong></span><strong>, z uvedeného dôvodu som s oceňovacími tabuľkami súhlas nevyjadril a </strong><span style="color:#0000FF;"><strong><u>v takomto prípade je UNIQA poisťovňa, a. s. povinná plniť bez akéhokoľvek obmedzenia, keďže v čase uzatvorenia poistnej zmluvy so mnou nebolo zjednané žiadne obmedzenie poistného krytia</u></strong></span>.</p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#4B0082;"><strong>Z právneho hľadiska nemožno od poistenca žiadať, aby sa uspokojil s výškou poistného plnenia obmedzenou rozsahom oceňovacej tabuľky s ktorou nebol v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený, nakoľko zo strany poistenca nemohlo dôjsť k vyjadreniu súhlasu s jej obsahom.</strong></span></p><p style="text-align:justify;">Na druhej strane vôbec nerozumiem prečo vlastne spomínate oceňovacie tabuľky, keďže nikde ste ich v prvej polovici roku 2015 nespomínali. Táto skutočnosť vyplýva hneď z viacerých dôkazov.</p><p style="text-align:justify;"><strong>A)</strong> z projekcie úrazového poistenia v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, kde pri popise poistného krytia z poistenia ČNL vyplýva, že nárok na jednorázové <strong><span style="color:#FF0000;">plnenie sa určuje v percentuálnej výške z poistnej zmluvy <u>podľa dĺžky doby liečenia úrazu</u></span></strong></p><div class="gallerybox" type="single" dataid="323463" title="projekcia úrazového poistenia v čase uzatvorenia poistnej zmluvy" datawidth="600" dataheight="825" balign="center" showtext="1" size="big" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/44/446955/446955_article_photo_projekcia-urazoveho-poistenia-v-case-uzatvorenia-poistnej-zmluvy_900x.jpeg?r=27b3a$, $author$:$$, $original_file_name$:$projekcia úrazového poistenia v čase uzatvorenia poistnej zmluvy.jpg$}"></div><p style="text-align:justify;"><strong>B)</strong> z popisu ČNL ako produktu dostupného na internetovej stránke Poisťovne, v časti s názvom „Dôležité informácie“, kde je uvedené:</p><p style="text-align:justify;">„<span style="color:#FF0000;"><strong>Čas nevyhnutného liečenia:</strong></span></p><p style="text-align:justify;">Ak je následkom úrazu spôsobené nevyhnutné liečenia telesného poškodenia trvajúce minimálne 15 dní, vzniká poistenému nárok na jednorázové <span style="color:#FF0000;"><strong>plnenie v percentuálnej výške z poistnej sumy <u>podľa dĺžky doby liečenia úrazu</u></strong></span>.“</p><div class="gallerybox" type="single" dataid="352265" title="print screen poistného krytia času nevyhnutného liečenia" datawidth="600" dataheight="433" balign="center" showtext="1" size="big" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/5/45/456305/446312_article_photo_print-screen-poistneho-krytia-casu-nevyhnutneho-liecenia_1_900x.jpeg?r=27b3a$, $author$:$$, $original_file_name$:$print screen poistného krytia času nevyhnutného liečenia.jpg$}"></div><p style="text-align:justify;"><strong>C)</strong> z prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia je jednoznačne zrejmé, že poistné plnenie z poistenia ČNL sa riadi výpočtom práve podľa tejto tabuľky, nakoľko ako prezentujete, <span style="color:#FF0000;"><strong><u>výška poistného plnenia závisí podľa dĺžky doby liečenia úrazu</u></strong></span></p><div class="gallerybox" type="single" dataid="317148" title="Prepočítavacia tabuľka času nevyhnutného liečenia" datawidth="600" dataheight="388" balign="center" showtext="0" size="big" dataactive="{$img$:$https://u.smedata.sk/blog/article/2/44/446312/446312_article_photo_prepocitavacia-tabulka-casu-nevyhnutneho-liecenia_900x.jpeg?r=27b3a$, $author$:$$, $original_file_name$:$Prepočítavacia tabuľka času nevyhnutného liečenia.jpg$}"></div><p style="text-align:justify;"><strong>Doba nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na celé týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako celý týždeň.</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong><u>V zmysle posúdenia Vašim posudkovým lekárom bola doposiaľ zdokladovaná doba nevyhnutného liečenia úrazu v trvaní 205 dní opodstatnená, takže</u></strong> <strong><u>UNIQA je povinná mi poskytnúť poistné plnenie v percentuálnej výške 50 % (47 týždňov), keďže ste už priznali 10 %, rozdiel je teda 40 %.</u></strong></span></p><p style="text-align:justify;"><strong>V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 1.) sa uvádza: „V poistení času nevyhnutného liečenia (ďalej aj „ČNL“) je poistnou udalosťou úraz, ktorý nastal po začiatku poistenia a spôsobil nevyhnutné liečenie telesného poškodenia trvajúce minimálne 15 dní za splnenia ostatných podmienok týchto VPP ÚP.“</strong></p><p style="text-align:justify;"><strong>V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 6.) sa uvádza: „Poistiteľ je povinný plniť maximálne vo výške 100 % poistnej sumy dojednanej pre poistenie času nevyhnutného liečenia.“                                                </strong></p><p style="text-align:justify;"><strong>V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 8.), písmeno a) sa uvádza: „Výšku plnenia v prípade poistnej udalosti stanoví poistiteľ ako percentuálny podiel z dojednanej poistnej sumy, pričom percento plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) určí podľa príslušných Oceňovacích tabuliek s prihliadnutím na skutočnú dobu liečenia.“</strong></p><p style="text-align:justify;"><strong>Za príslušnú Oceňovaciu tabuľku vzhľadom k tomu, že jej exaktná príslušnosť nie je určená VPP úrazového poistenia, je potrebné považovať za príslušnú Oceňovaciu tabuľku výhradne len a len Prepočítavaciu tabuľku času nevyhnutného liečenia vzhľadom na uvádzanú skutočnosť vo VPP ÚP, článok 15.), odsek 8.), písmeno a), keďže sa prihliada na skutočnú dobu liečenia a taktiež aj v súvislosti s VPP ÚP, článok 15.), odsek 6.), nakoľko 100 % je presne dĺžka doby nevyhnutného liečenia úrazu trvajúca presne jeden kalendárny rok, t. j. 52 týždňov v zmysle týchto VPP ÚP čo je v symbióze výhradne s Prepočítavacou tabuľkou času nevyhnutného liečenia.</strong></p><p style="text-align:justify;"><span style="color:#FF0000;"><strong>Záverom by som chcel vyjadriť obrovskú vďaku Národnej banke Slovenska, ktorá veľmi dôkladne sa venovala šetreniu môjho podnetu a taktiež aj za ochranu finančného spotrebiteľa. Výsledok šetrenia môjho podnetu zo dňa 03. 05. 2016 je spracovaný veľmi precízne a vysoko kvalifikovane, preto sa v celom jeho rozsahu pridŕžam argumentácie Národnej banky Slovenska.</strong></span></p>
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Koľko partnerov treba mať, kým nájdeme pravú lásku

Nehanbite sa za bruško a sprosté tetovanie, mierte vysoko a mierte často. Matematické tipy, ako zlepšiť svoje šance na úspešné zoznámenie.

dnes píše jaroslav rumpli

Už to s nimi nevydržal ani prezident

Špina je zažratá.


Už ste čítali?