Pobočka poisťovne UNIQA v Trenčíne potvrdila, že oceňovacie tabuľky nemala

Autor: Filip Pastorek | 10.2.2017 o 18:22 | (upravené 10.6.2017 o 1:01) Karma článku: 2,31 | Prečítané:  809x

UNIQA poisťovňa, a. s. neoboznamovala v zmysle zákona poistencov v čase uzatvorenia poistnej zmluvy s oceňovacími tabuľkami ako jej to prikazuje legislatíva, závažné nedostatky zistila aj samotná Národná banka Slovenska.

Pobočka poisťovne UNIQA v Trenčíne dostala oceňovacie tabuľky až v auguste 2015 (viď nižšie dôkazy / e-mail manažéra pobočky poisťovne zo dňa 21. 08. 2015 a výsledok šetrenia NBS zo dňa 03. 05. 2016). Poistná zmluva bola uzatvorená 26. januára 2015 so začiatkom poistenia od 27. januára 2015 a oceňovacie tabuľky mi boli až po niekoľkých mojich urgenciách poskytnuté až 21. augusta 2015 - čiže v rozpore s ustanoveniami § 792a odsek 2.) písmeno a) a § 792a odsek 4.) Občianskeho zákonníka ako napokon aj veľmi správne konštatuje samotná Národná banka Slovenska vo výsledku jej šetrenia zo dňa 03. 05. 2016.

Zákon prikazuje poisťovniam poskytnúť oceňovacie tabuľky v čase uzatvorenia poistnej zmluvy a v písomnej forme, inak je poisťovňa s prihliadnutím na právny názor Ústavného súdu Českej republiky povinná plniť bez akéhokoľvek obmedzenia, nakoľko z právneho hľadiska nemohlo dôjsť zo strany poistenca k vyjadreniu jeho súhlasu s obmedzením rozsahu poistného krytia podľa oceňovacích tabuliek, nakoľko s nimi nebol oboznámený v čase uzatvorenia poistnej zmluvy a v písomnej forme v zmysle zákona.

Táto skutočnosť vyplýva hneď z dvoch dôkazných bremien:

a) obsah poistnej zmluvy, z ktorého jednoznačne vyplýva, že v čase uzatvorenia poistnej zmluvy som nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami (viď výsledok šetrenia NBS zo dňa 03. 05. 2016 ako nezávislého kontrolného orgánu dohľadu nad finančným trhom)

b) z e-mailu manažéra pobočky UNIQA v Trenčíne zo dňa 21. 08. 2015, v ktorom zo strany pobočky poisťovne bola jednoznačne potvrdená skutočnosť, že oceňovacie tabuľky boli pobočke UNIQA v Trenčíne zaslané až v auguste 2015 a poistná zmluva bola uzatvorená v januári 2015, čiže v čase uzatvorenia poistnej zmluvy som nesporne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami ako to poisťovniam prikazuje legislatíva

Právna opora objektívnej kritiky voči poisťovni:

výsledok šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 03. 05. 2016

e-mail pracovníka poisťovne, pobočka Trenčín zo dňa 21. 08. 2015

Keďže sa jedná o otvorený list, za účelom objektívnej kritiky budem explicitne citovať kľúčové pasáže jednotlivých skutočností.

A) Citujem kľúčové pasáže z výsledku šetrenia Národnej banky Slovenska zo dňa 03. 05. 2016:

„S poukazom na článok 1 bod 17 VPP, ako aj na ustanovenia Poistnej zmluvy sa Národná banka Slovenska domnieva, že oceňovacie tabuľky pre ČNL, na ktoré sa Poisťovňa odvoláva, vrátane prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia, na ktorú sa odvoláva Poistený a aj Poisťovňa, neboli Poistenému poskytnuté v súlade s § 792a odsek 2 písm. a) a § 792a odsek 4 Občianskeho zákonníka, t.j. v čase uzatvárania Poistnej zmluvy a v písomnej forme. Z postupu Poisťovne, ktorý je zachytený obsahom Poistnej zmluvy a VPP v rozsahu týkajúcom sa oceňovacím tabuliek ČNL a prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia je zrejmé, že Poistený nebol oboznámený s ich obsahom, nakoľko výlučne odkaz na webové sídlo nie je prakticky a ani právne možné považovať za dostatočný spôsob na oboznámenie sa alebo súhlas s ich obsahom.*

Z tohto dôvodu sa Národná banka Slovenska domnieva, že chápanie Poisteného týkajúce sa určenia výšky poistného plnenia z ČNL je ovplyvnené informáciami získanými v procese uzatvárania Poistnej zmluvy a informáciami, ktoré si v súlade s ustanoveniami VPP zistil a sú dostupné prostredníctvom webového sídla Poisťovne, ako sú Poisteným uvádzané v podaní a v jeho doplneniach.

Argumentácia Národnej banky Slovenska k problematike oznamovania oceňovacích tabuliek je v celosti a v detaile obsiahnutá v Metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 21. apríla 2015 č. 2/2015 k povinnosti poisťovateľa poskytnúť klientovi pred uzatvorením niektorých druhom poistenia oceňovacie tabuľky a k možnostiam jednostrannej zmeny ich obsahu, ktoré je dostupné na webovej stránke Národnej banke Slovenska (www.nbs.sk/dohľad nad finančným trhom/ochrana finančného spotrebiteľa/informácie pre odbornú verejnosť/Stanoviská, odporúčania a metodické usmernenia) (ďalej len „Metodické usmernenie“)." - koniec citácie.

* Nález Ústavného súdu Českej republiky, I.ÚS 3512/11 ze dne 11. 11. 2013

B) Pán Žáček, aby ste náhodou nemali pocit, že nemám pravdu, tak Vám týmto špeciálne pre Vás zasielam aj priamu citáciu celého obsahu kľúčového priameho dôkazu, aby ste sa objektívne mohli sám presvedčiť, že som s oceňovacími tabuľkami v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený jednoznačne a preukázateľne nebol– citujem obsah e-mailu zo dňa 21. 08. 2015 od pána Milana M. – poisťovací manažér pobočky UNIQA Trenčín:

„Dobrý deň, pán Pastorek.

Prikladám Vami požadované oceňovacie tabuľky. Boli nám zaslané až na základe smernice NBS, ktorá prikazuje poisťovniam prikladať ich ku každej úrazovej a životnej poistke.“ – koniec citátu z kľúčového dôkazu.

Chcel by som takto verejne vyjadriť obrovskú vďaku za prejavenie plnej podpory zo strany Oblastného riaditeľstva poisťovne UNIQA v Trenčíne v súvislosti s neoboznámením poistenca v čase uzatvorenia poistenia s oceňovacími tabuľkami ako to poisťovniam prikazuje legislatíva. Našťastie sú aj v poisťovniach spravodliví ľudia. Centrála poisťovne by sa mala k problému postaviť čelom a plniť podľa poistnej zmluvy, ktorej obsahom nie je obmedzené poistné krytie rozsahom oceňovacích tabuliek, keďže nedošlo a ani nemohlo dôjsť z právneho hľadiska k vyjadreniu súhlasu s nimi z dôvodu neoboznámenia poistenca s oceňovacími tabuľkami v zmysle zákona.  Pre objektívnosť prikladám celý e-mail.

UNIQA požaduje odomňa, aby som sa „uskromnil“ s priznaným nárokom na poistné plnenie z poistenia „čas nevyhnutného liečenia“ v percentuálnej výške 10 % (čo je transformačne 70 dní) podľa nejakej oceňovacej tabuľky s ktorou som ja preukazne nevyjadril v čase uzatvorenia  poistnej zmluvy súhlas, keďže som v čase uzatvorenia poistnej zmluvy preukázateľne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkamiZávažné nedostatky na strane poisťovne UNIQA zistila aj samotná Národná banka Slovenka ako nezávislý kontrolný orgán dohľadu nad finančným trhom.

Z právneho hľadiska nemožno od poistenca žiadať, aby sa uspokojil s výškou poistného plnenia obmedzenou rozsahom oceňovacej tabuľky s ktorou nebol v čase uzatvorenia poistnej zmluvy oboznámený, nakoľko zo strany poistenca nemohlo dôjsť k vyjadreniu súhlasu s jej obsahom.

Ak je v rozpore s odbornou starostlivosťou poskytnutá nesprávna informácia (čo i len pracovníka poisťovne) – vtedy si poisťovňa musí nechať pričítať všetky následky. Podľa spotrebiteľských predpisov mám oprávnený právny nárok na náhradu ujmy, pretože ja som dôveroval v pravosť informácii, v uistenie zo strany pracovníka poisťovne.

V čase uzatvorenia poistnej zmluvy mi bolo tvrdené, že výška poistného plnenia z poistenia „čas nevyhnutného liečenia“ sa určuje podľa dĺžky doby liečenia, t. j. čím dlhšia liečba – tým väčšie percento.

V zmysle posúdenia Vašim posudkovým lekárom bola doposiaľ zdokladovaná doba nevyhnutného liečenia úrazu v trvaní 205 dní opodstatnená, takže UNIQA je povinná mi poskytnúť poistné plnenie v percentuálnej výške 50 % (47 týždňov), keďže ste už priznali 10 %, rozdiel je teda 40 %.

Takže pán generálny riaditeľ,

v čase uzatvorenia poistnej zmluvy som preukázateľne nebol oboznámený s oceňovacími tabuľkami ako to poisťovniam prikazuje legislatíva, z uvedeného dôvodu som s oceňovacími tabuľkami súhlas nevyjadril a v takomto prípade je UNIQA poisťovňa, a. s. povinná plniť bez akéhokoľvek obmedzenia, keďže v čase uzatvorenia poistnej zmluvy so mnou nebolo zjednané žiadne obmedzenie poistného krytia.

Na druhej strane vôbec nerozumiem prečo vlastne spomínate oceňovacie tabuľky, keďže nikde ste ich v prvej polovici roku 2015 nespomínali. Táto skutočnosť vyplýva hneď z viacerých dôkazov.

A) z projekcie úrazového poistenia v čase uzatvorenia poistnej zmluvy, kde pri popise poistného krytia z poistenia ČNL vyplýva, že nárok na jednorázové plnenie sa určuje v percentuálnej výške z poistnej zmluvy podľa dĺžky doby liečenia úrazu

B) z popisu ČNL ako produktu dostupného na internetovej stránke Poisťovne, v časti s názvom „Dôležité informácie“, kde je uvedené:

Čas nevyhnutného liečenia:

Ak je následkom úrazu spôsobené nevyhnutné liečenia telesného poškodenia trvajúce minimálne 15 dní, vzniká poistenému nárok na jednorázové plnenie v percentuálnej výške z poistnej sumy podľa dĺžky doby liečenia úrazu.“

C) z prepočítavacej tabuľky času nevyhnutného liečenia je jednoznačne zrejmé, že poistné plnenie z poistenia ČNL sa riadi výpočtom práve podľa tejto tabuľky, nakoľko ako prezentujete, výška poistného plnenia závisí podľa dĺžky doby liečenia úrazu

Doba nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na celé týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako celý týždeň.

Ak je v rozpore s odbornou starostlivosťou poskytnutá nesprávna informácia (čo i len pracovníka poisťovne) – vtedy si poisťovňa musí nechať pričítať všetky následky. Podľa spotrebiteľských predpisov mám oprávnený právny nárok na náhradu ujmy, pretože ja som dôveroval v pravosť informácii, v uistenie zo strany pracovníka poisťovne.

V čase uzatvorenia poistnej zmluvy mi bolo tvrdené, že výška poistného plnenia z poistenia „čas nevyhnutného liečenia“ sa určuje podľa dĺžky doby liečenia, t. j. čím dlhšia liečba – tým väčšie percento.

Zákon prikazuje poisťovniam poskytnúť oceňovacie tabuľky v čase uzatvorenia poistnej zmluvy a v písomnej forme, inak je poisťovňa s prihliadnutím na právny názor Ústavného súdu Českej republiky povinná plniť bez akéhokoľvek obmedzenia, nakoľko z právneho hľadiska nemohlo dôjsť zo strany poistenca k vyjadreniu jeho súhlasu s obmedzením rozsahu poistného krytia podľa oceňovacích tabuliek, nakoľko s nimi nebol oboznámený v čase uzatvorenia poistnej zmluvy a v písomnej forme v zmysle zákona.

V zmysle posúdenia Vašim posudkovým lekárom bola doposiaľ zdokladovaná doba nevyhnutného liečenia úrazu v trvaní 205 dní opodstatnená, takže UNIQA je povinná mi poskytnúť poistné plnenie v percentuálnej výške 50 % (47 týždňov), keďže ste už priznali 10 %, rozdiel je teda 40 %.

Poistná zmluva bola zjednaná bez obmedzenia poistného krytia rozsahom oceňovacích tabuliek, preto je poisťovňa povinná plniť podľa skutočnej dĺžky doby nevyhnutného liečenia.

V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 1.) sa uvádza: „V poistení času nevyhnutného liečenia (ďalej aj „ČNL“) je poistnou udalosťou úraz, ktorý nastal po začiatku poistenia a spôsobil nevyhnutné liečenie telesného poškodenia trvajúce minimálne 15 dní za splnenia ostatných podmienok týchto VPP ÚP.“

V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 6.) sa uvádza: „Poistiteľ je povinný plniť maximálne vo výške 100 % poistnej sumy dojednanej pre poistenie času nevyhnutného liečenia.“                                                

V zmysle VPP úrazového poistenia, článok 15.) „Poistenie času nevyhnutného liečenia“, odsek 8.), písmeno a) sa uvádza: „Výšku plnenia v prípade poistnej udalosti stanoví poistiteľ ako percentuálny podiel z dojednanej poistnej sumy, pričom percento plnenia sa pre príslušné telesné poškodenie (úrazovú diagnózu) určí podľa príslušných Oceňovacích tabuliek s prihliadnutím na skutočnú dobu liečenia.“

Za príslušnú Oceňovaciu tabuľku vzhľadom k tomu, že jej exaktná príslušnosť nie je určená VPP úrazového poistenia, je potrebné považovať za príslušnú Oceňovaciu tabuľku výhradne len a len Prepočítavaciu tabuľku času nevyhnutného liečenia vzhľadom na uvádzanú skutočnosť vo VPP ÚP, článok 15.), odsek 8.), písmeno a), keďže sa prihliada na skutočnú dobu liečenia a taktiež aj v súvislosti s VPP ÚP, článok 15.), odsek 6.), nakoľko 100 % je presne dĺžka doby nevyhnutného liečenia úrazu trvajúca presne jeden kalendárny rok, t. j. 52 týždňov v zmysle týchto VPP ÚP čo je v symbióze výhradne s Prepočítavacou tabuľkou času nevyhnutného liečenia.

Záverom by som chcel vyjadriť obrovskú vďaku Národnej banke Slovenska, ktorá veľmi dôkladne sa venovala šetreniu môjho podnetu a taktiež aj za ochranu finančného spotrebiteľa. Výsledok šetrenia môjho podnetu zo dňa 03. 05. 2016 je spracovaný veľmi precízne a vysoko kvalifikovane, preto sa v celom jeho rozsahu pridŕžam argumentácie Národnej banky Slovenska.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Ľudia sa postavili developerovi. Nechcú ďalšie obchody

Pred 15 rokmi ľudia tlieskali nákupným centrám. Dnes už nie, tvrdí investor.


Už ste čítali?