Polikliniky ProCare svojvoľne aktivovali pacientovi ďalší nezákonný kartový program

Autor: Filip Pastorek | 23.11.2017 o 14:41 | Karma článku: 4,37 | Prečítané:  1685x

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja opäť na základe zistených závažných skutočností a nedostatkov v poliklinikách ProCare začal až dve správne konania vo veci uloženia pokuty, presnejšie pokút.

Vážený pán Duban!

Vo vyjadrení Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 27.09.2017 sa uvádza – viď poslednú vetu bodu č.3 na 5. strane – citujem: „Taktiež obchodné praktiky spoločnosti ProCare, a. s. považuje BSK za nekalé a klamlivé z dôvodu, že pacient, ktorý je podľa BSK vo vzťahu k spoločnosti ProCare, a. s. spotrebiteľom, je uvedený do omylu, že hradí poplatok za zdravotnú starostlivosť alebo poplatok, ktorého úhrada je podmienkou na poskytnutie zdravotnej starostlivosti.“ – koniec priamej citácie z vyjadrenia Úradu Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 27.09.2017.

Za účelom tzv. objektívnej kritiky musím zverejniť predmetnú časť nálezu VÚC BSK:

Takže pán Duban, môj podnet ako vidíte Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyhodnotil ako opodstatnený a začal s Vašimi poliklinikami rovno až dve správne konania vo veci uloženia pokuty, presnejšie pokút. Poliklinika ProCare Central (PRO SANUS, a. s.) v minulosti už dostala za vyberanie nezákonných poplatkov pokutu:

http://domov.sme.sk/c/20096315/poliklinika-zo-siete-procare-dostala-dvojtisicovu-pokutu.html

Taktiež som sa dozvedel, že ste mi svojvoľne aktivovali ďalší nezákonný kartový program celoročnej zdravotnej starostlivosti bez toho, že by som ja o niečo také prejavil záujem. Opäť Vám opakujem, že mňa obchodná spoločnosť ProCare, a. s. vôbec nezaujíma. rešpektujte to láskavo a vymažte si moje osobné údaje.

Dôkaz – print screen z mojej elektronickej zdravotnej karty o svojvoľnom aktivovaní balíčka:

Vždy keď som telefonoval na telefónne číslo 0907 888 999 - kontaktoval som výlučne poskytovateľa zdravotnej starostlivosti PRO SANUS, a. s.

Dôkaz: profil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti PRO SANUS, a. s. : https://www.e-vuc.sk/poliklinika-jelacicova-bratislava-ruzinov-pro-sanus-a.s..html?page_id=61742

Pri registrácii na VÚC si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti PRO SANUS, a. s. uviedol  ako telefonický kontakt na seba 0907 888 999.

Taktiež vždy keď som telefonoval na telefónne číslo 02 3230 30 30 - kontaktoval som výlučne poskytovateľa zdravotnej starostlivosti SI Medical, s. r. o.

Dôkaz: profil poskytovateľa zdravotnej starostlivosti SI Medical, s. r. o. : https://www.e-vuc.sk/vseobecna-nemocnica-tematinska-bratislava-petrzalka-si-medical.html?page_id=61743

Pri registrácii na VÚC si poskytovateľ zdravotnej starostlivosti SI Medical, s. r. o. uviedol ako telefonický kontakt na seba 02 3230 30 30.

Pokiaľ na telefónnom číslo 0907 888 999 neobjednáte bez poplatku pacienta, spoločnosť PRO SANUS, a. s. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na ktorého je toto telefónne číslo na portáli e-VÚC registrované poruší právne predpisy. Obdobne ak na telefónnom čísle 02 3230 30 30 neobjednáte bez poplatku pacienta, spoločnosť SI Medical, s. r. o. ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na ktorého je toto telefónne číslo na portáli e-VÚC registrované poruší právne predpisy.

V zmysle ustanovenia § 13, písmeno c) zákona č. 576/2004 Z. z. sa za službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti považuje aj spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia.

Takže pán Duban!

V zmysle § 7, odsek 3.) zákona č. 250/2007 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov za nekalú obchodnú praktiku sa považuje obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny spotrebiteľov, ktorí sú osobitne zraniteľní z dôvodu ich duševnej poruchy alebo telesnej vady, veku alebo dôverčivosti, spôsobom, ktorý môže predávajúci rozumne predpokladať, sa posudzuje z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. Tým nie je dotknutá bežná a oprávnená reklamná praktika, akou je zveličujúce vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré nie je mienené doslovne

V zmysle § 35, odsek 3.) Občianskeho zákonníka právne úkony vyjadrené inak než slovami sa vykladajú podľa toho, čo spôsob ich vyjadrenia obvykle znamená. Pritom sa prihliada na vôľu toho, kto právny úkon urobil, a chráni sa dobromyseľnosť toho, komu bol právny úkon určený.

V zmysle § 37, odsek 1.) Občianskeho zákonníka právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

V zmysle § 39 Občianskeho zákonníka je neplatný právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 3.) zákona č. 250/2007 Z. z. zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov má každý spotrebiteľ právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách,1)

1) § 52 až 54 Občianskeho zákonníka.

V zmysle § 53, odsek 4.) zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) sa za neprijateľné podmienky považujú:

písmeno e) umožňujú dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie aj v prípade, ak spotrebiteľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu alebo od nej odstúpi,

písmeno t) požadujú od spotrebiteľa plnenie za službu, ktorej poskytnutie dodávateľom v prevažnej miere nesleduje záujmy spotrebiteľa,

písmeno w) požadujú, aby spotrebiteľ poskytoval alebo poukazoval tretej osobe alebo v prospech tretej osoby akékoľvek plnenie plynúce zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré v prevažnej miere nesleduje jeho záujmy, alebo aby plnil v súvislosti s týmto plnením akékoľvek záväzky tretej osobe

V zmysle § 53, odsek 5.) zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

V zmysle § 53, odsek 11.) zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) dodávateľ nesmie sám alebo prostredníctvom tretej osoby ponúkať, vyžadovať, dojednávať, uzavierať, alebo sprostredkovať uzavretie zmluvy, ktorá súvisí so spotrebiteľskou zmluvou a ktorej predmetom je čo i len sčasti plnenie, ktoré je dodávateľ povinný podľa zákona alebo v súlade s povinnosťou odbornej starostlivosti poskytovať spotrebiteľovi aj bez takejto zmluvy.

V zmysle § 54, odsek 2.) zákona 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v pochybnostiach o obsahu spotrebiteľských zmlúv platí výklad, ktorý je pre spotrebiteľa priaznivejší. Externá firma zo zákona nemôže zabezpečovať objednávanie poistencov za poplatok – viď vyjadrenie Ministerstva zdravotníctva: http://www.health.gov.sk/?poplatky-v-zdravotnictve

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 2.) zákona č. 577/2004 Z. z. sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú aj zdravotné výkony:

a) vedúce k zisteniu choroby

b) poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3

V zmysle ustanovenia § 3, odsek 4.), písmeno a) zákona č. 577/2004 Z. z. neoddeliteľnou súčasťou zdravotného výkonu je aj objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas.

V zmysle ustanovenia § 11, odsek 3.) zákona č. 576/2004 Z. z. nesmie byť osoba s súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

Podľa § 11, odsek 4.) zákona č. 576/2004 Z. z. môže každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona, najmä v súvislosti s ustanovením § 9, odsek 2.) zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

V neposlednom rade v zmysle ustanovenia § 11, odsek 5.) zákona č. 576/2004 Z. z. v žiadnom prípade nesmie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti postihovať osobu alebo ju inak znevýhodňovať preto, že táto osoba si uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

ProCare tvrdí, že poplatky pacienti platia dobrovoľne. Z uvedeného vyplýva nesporná právna skutočnosť, že na nadobudnutie takýchto poplatkov od pacientov ProCare nevzniká právny nárok a jedná sa teda výsostne o peňažné plnenie bez právneho dôvodu, de iure ide o dar, keďže ProCare zastáva názor, že poplatky sú výsostne dobrovoľné.

Vrátenie daru či už zo strany darcu alebo obdarovaného je jednostranným právnym úkonom, ktorý je možné považovať v podstate za odstúpenie od zmluvy. Zákon nevyžaduje súhlas druhej strany. Obdarovaný je v takomto prípade povinný vrátiť všetko, čo bolo predmetom daru nadobudnuté.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Sex, drogy a rock and roll do tábora nepatria, vraví šéf skautov

Skauting vedie deti k zodpovednosti, hovorí šéf skautov.


Už ste čítali?